Nog plaatsen vrij:

Heftruck-Reachtruck opleiding
* 23-05-2022
* 24-05-2022
* 31-05-2022
* 01-06-2022
* 07-06-2022
* 08-06-2022
* 14-06-2022
* 15-06-2022
* 20-06-2022
* 21-06-2022
* 22-06-2022
* 27-06-2022
* 28-06-2022
* 20-06-2022
* 05-07-2022
* 06-07-2022
* 11-07-2022
* 12-07-2022

BHV Basis opleiding
* 07-06-2021
   21-06-2021
* 08-07-2021
   18-07-2021
* 09-09-2022
   19-09-2022


BHV herhaling
* 24-06-2022
* 12-07-2022
* 20-07-2022
* 04-08-2022
* 30-08-2022
* 06-09-2022


EHBO Basis opleiding conform Oranje Kruis
* 20-09-2022
* 27-09-2022
* 30-09-2022


EHBO herhaling
* 06-10-2022

VCA combi opleiding
2 daagse opleiding:

* 16-06-2022
   29-06-2022
* 06-07-2022
   21-07-2022


1 daagse opleiding + examen:
* 25-05-2022
* 29-06-2022
* 21-07-2022
 

alleen examen:
* 25-05-2022 om 16:30h
* 16-06-2022 om 16:30h
* 29-06-2022 om 16:30h

* 21-07-2022 om 16:30h

Veilig Hijsen opleiding
* Op aanvraag
* 23-06-2022

Hoogwerker opleiding
* Op aanvraag
* 24-06-2022
* 28-07-2022


Verreiker opleiding
* Op aanvraag

Preventiemedewerker conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Herhaling Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

BHV Basis Ploegleider conform NIBHV
* Op aanvraag

Beheerder Brandmeld Installaties opleiding
* Op aanvraag

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Op alle producten en diensten van HEFGRA opleidingen & brandpreventie B.V. zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing.
 

Samenvatting algemene voorwaarden:
HEFGRA opleidingen & brandpreventie B.V. heeft voor u een samenvatting van de Algemene
Voorwaarden gemaakt. Uw rechten en uw plichten staan hier ondermeer kort en duidelijk in omschreven.
Aan onderstaande tekst kunt u geen rechten ontlenen.
 

Offertes:
Offertes van HEFGRA zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 

Informatieverstrekking:
De Opdrachtgever en Cursist moeten tijdig alle nodige informatie aan HEFGRA  verstrekken voor
een goede cursusuitvoering.
 

Opleidingen:
HEFGRA  zal zich maximaal inspannen om afgesproken doelstellingen te realiseren.
Voor de verstrekte cursusmaterialen en documentatie zijn alle rechten aan HEFGRA voorbehouden.
Deze mogen niet worden verveelvuldigd, openbaar gemaakt of aangeboden aan derden.
 

Beëindiging en wijziging:
Opdrachten kunnen tot 1 maand voor aanvang van de cursus kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.
Cursist kan binnen een termijn van 4 weken  doorgepland worden voor € 35,00 per mutatie.

Bij annulering door de opdrachtgever van een opdracht binnen 1 maand voor aanvang van de cursus
wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering door de opdrachtgever van een opdracht binnen 3 weken voor aanvang van de cursus
wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering door de opdrachtgever van een opdracht binnen 2 weken voor aanvang van de cursus
wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. 
Niet door opdrachtgever geannuleerd of binnen 1 week voor aanvang cursus wordt 100% van
het overeengekomen bedrag in rekening gebracht

Bij het vervangen van de opgegeven cursist door een andere cursist dient HEFGRA hierover minstens
7 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk te worden geïnformeerd, of als het examen wordt
afgenomen door CCV/CBR- minstens 15 werkdagen.

HEFGRA kan opleidingen annuleren en verplaatsen naar andere data of locaties. De opdracht kan dan
kosteloos worden geannuleerd. Wanneer door overmacht cursusuren niet kunnen plaatsvinden, biedt
HEFGRA de mogelijkheid deze in te halen. HEFGRA is in geval van overmacht geen vergoeding schuldig.
 

Aansprakelijkheid:
HEFGRA is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of Cursist oploopt tijdens de
uitvoering van de cursus. Als een voertuig of een locatie van de Opdrachtgever of Cursist wordt
gebruikt, dienen zij te zorgen voor voldoende verzekering.
 

Facturering en betaling:
Bij opdracht wordt een factuur gestuurd. Deze factuur dient betaald te worden conform onze betalings-
termijn  van 14 dagen, tenzij vooraf anders schriftelijk overeengekomen. Indien de betaling niet op tijd
binnen is kan de Cursist worden uitgesloten van deelname. Bij facturatie na afloop van de cursus geldt
dat als de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen betaalt, hij ‘in verzuim’ is. 

Certificaten worden pas  na betaling aan de Opdrachtgever verstrekt.

Uitsluitend betalingen aan HEFGRA of een rechtspersoon die namens HEFGRA incasseert, gelden als
betalingen. De Opdrachtgever mag betalingen niet opschorten of verrekenen met andere vorderingen.
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Betalingen die de Opdrachtgever of Cursist aan HEFGRA verschuldigd is, worden onmiddellijk opeisbaar
in geval van (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement, een besluit tot staking van de
onderneming of niet tijdige betaling.
 

Toepasselijk recht/geschillen:
Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen worden berecht door
de rechter van de plaats van vestiging van HEFGRA.
 

Tenslotte:
HEFGRA kan alles doen of nalaten om te voldoen aan wettelijke voorschriften en dergelijke. HEFGRA
kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Aan de bovenstaande samenvatting kunt u geen rechten ontlenen, hiervoor verwijzen we u naar de
volledige Algemene Voorwaarden.
 

Copyright
Alle gegevens die op www.hefgra.nl waaronder broncodes, foto’s, logo’s, illustraties, teksten, grafisch
materiaal, (handels)namen, waren- en dienstmerken, mogen zonder overleg en goedkeuring van
HEFGRA opleidingen & brandpreventie niet worden gebruikt.

 

Helpdesk

HOOFDKANTOOR
Amerikastraat 2
 6014 CE Ittervoort
info@hefgra.nl